Reklamacje

Regulamin reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym e-stopka.pl

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że e-stopka.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. E-stopka.pl jest zobowiązane wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

2. Klient może zamiast zaproponowanego przez e-stopka.pl usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez e-stopka.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażał by Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

3. Reklamacja Produktu zakupionego w sklepie internetowym e-stopka.pl może zostać złożona mailowo na adres sklep@e-stopka.pl a wadliwy produkt powinien zostać odesłany na koszt kupującego na adres Bartłomiej Frankiewicz, ul.Polna 46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. E-stopka.pl nie odbiera przesyłek pobraniowych.

 

4. Dla złożenia reklamacji Produktu, konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (np. paragon,faktura, wydruk z terminala płatniczego lub wyciąg z banku przy płatności kartą płatniczą). Zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt wraz z oświadczeniem o reklamacji tego Produktu.

 

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

 

6. E-stopka.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a e-stopka.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

7. E-stopka.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

8. E-stopka.pl bierze udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Niniejsze postanowienie nie stanowi zobowiązania e-stopka.pl ani Klienta do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Zachęcamy jednak do udziału w pozasądowym rozpatrywaniu sporów z e-stopka.pl przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - jeżeli standardowe rozpatrzenie reklamacji nie wyjaśniałoby dostatecznie sprawy.

Formularz Reklamacji Towarów
  •